ISSN 3056-9079 (Print)

   ISSN 3056-9087 (Online)

   * วารสารได้ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลง ISSN (Print) และ ISSN (Online) เลขมาตรฐานสากลที่จดทะบียนถูกต้อง โดยมีผลตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


   ผ่านการรับรองคุณภาพ
TCI: Thai-Journal Citation Index Centre  กลุ่มที่ 2


รูปแบบและขอบเขต

เงื่อนไข

  • บทความได้รับการตรวจทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน เป็นอย่างน้อย ก่อนลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • การตรวจทางวิชาการจะปกปิดชื่อระหว่างกัน กล่าวคือ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความและผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind peer review)
  • บทความที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาการตีพิมพ์ ไม่มี การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใด ๆ ทุกขึ้นตอน
  • ความเห็นใด ๆ ของผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการไม่มีข้อผูกพันด้วย และผู้เขียนบทความจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบทความ
  • กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  • บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์เผยแพร่/การพิมพ์ช้า/ซ้ำซ้อน หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ของวารสารอื่นใด
  • บทความที่อยู่ในกระบวนการของวารสารจะเป็นไปตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานของการจัดการวารสาร

ปีที่ 12 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2567

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 11 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 11 เล่มที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 10 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 10 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

บทความวิชาการ
บทความวิจัย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

บทความวิชาการ
บทความวิจัย