ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management System) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย...คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

อาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล ประธานกรรมการ
อาจารย์มานัส สมสวย รองประธาน
อาจารย์อภิภัสร์ ปาสานะเก กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิโรธรี จุลเหลา กรรมากร
ผศ.ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ กรรมการ
อาจารย์มาณพ สารธิเสน กรรมการ
อาจารย์เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม กรรมการ
นางสาวขนิษฐา คำน้อย เลขานุการ

คำสั่งแต่งตั้ง

ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ในปีงบประมาณ 2564 คณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่นักวิจัย เป็นงบรายได้ จำนวน 150,000 บาท แบ่งออกเป็น 3 ผลงานวิจัย

ประกาศทุนวิจัย

อาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูล

วิเคราะห์การอ้างสิทธิ์ของจีนต่อคำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททะเลจีนใต้ ระหว่างฟิลิปปินส์และจีน

อาจารย์มานัส สมสวย

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืนผ่านโซเชียลมีเดีย

นายไกรสร พันพงค์แข็ง และ นายเจนณรงค์ โพธิมงคล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3

จำนวนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

3

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

0

แล้วเสร็จ

0

งานวิจัยที่ผ่านการเผยแพร่แล้ว

นักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564