S 65789962

S 65789973ใหม

qa

iconcms

prof

palung 1

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ รายการ ตัวบ่งชี้ LINK
1 1.1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 2 หลักสูตร [1.1/1-1]  นิติ  อาชญา
1 1.2 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 2 หลักสูตร [1.2/1-1]  นิติ  อาชญา
1 1.3 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 2 หลักสูตร [1.3/1-1]  นิติ  อาชญา
1 1.4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลิต (Unit cost) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[1.4/1-1]  คลิก
1 1.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 [1.5/3-1]  คลิก
1 1.5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ [1.5/4-1]

 ด้านที่ 123

1 1.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมทักษะการเขียนคำคู่ความ ภาคทฤษฎี [1.5/6-1]  คลิก
1 1.6 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 [1.6/1-1]  คลิก
1 1.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา [1.6/3-1]  คลิก
1 1.6 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 [1.6/6-1]  คลิก
2 2.1 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศสำหรับริหารงานวิจัย www.niti.ubru.ac.th/mrs [2.1/1-1]  คลิก
2 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ [2.1/2-1]  คลิก
2 2.1 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [2.1/2-2]  คลิก
2 2.1 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย คณะนิติศาสตร์ งบประมมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [2.1/3-1]  คลิก
2 2.1  ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [2.1/3-2]  คลิก
2 2.1  โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 [2.1/4-1]  คลิก
2 2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2550 [2.1/6-1]  คลิก
2 2.2 ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย คณะนิติศาสตร์ งบประมมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [2.2/1-1]  คลิก
2 2.2 ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์ และบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [2.2/3-2]  คลิก
2 2.3 หนังสือรับรองการตอบรับผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6” [อ.ดร.นิโรธรี  จุลเหลา] [2.3/1-1]  คลิก
2 2.3 หนังสือรับรองการตอบรับผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ วิจัยและวิชาการสาขานิติวิทยาศาสตร์กฎหมายอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมประจำปี พ.ศ.2563 [อ.ดร.นิโรธรี  จุลเหลา] [2.3/1-2]   คลิก
2 2.3 หนังสือรับรองการตอบรับผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำ วิจัยและวิชาการสาขานิติวิทยาศาสตร์กฎหมายอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมประจำปี พ.ศ.2563 [ผศ.ประพาฬรัตน์  สุขดิษฐ์] [2.3/1-3]   คลิก
2 2.3 หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์แห่งชาติ หัวข้อ “จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่ [ผศ.ดร.ทิวาวรรณ  อายุวัฒน์] [2.3/1-4]  คลิก
2 2.3 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) มรภ.สุราษฎร์ธานี [ผศ.ดร.วีระยุทธ  ลาสงยาง] [2.3/1-5]  คลิก
2 2.3 หนังสือตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [อ.อภิภัสร์ ปาสานะเก] [2.3/1-6]  คลิก
3 3.1 แผนบริการวิชาการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [3.1/1-1]   คลิก
3 3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564  [3.1/1-2]   คลิก
4 4.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [4.1/1-1]  คลิก
4 4.1  แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  [4.1/2-1]  คลิก
4 4.1  Facebook Page คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [4.1/6-1]  คลิก
5 5.1  แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2563-2567)  [5.1/1-1]  คลิก
5 5.1  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [5.1/1-2]  คลิก
5 5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563  [5.1/1-3]   คลิก
5 5.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธทางการเงิน [5.1/2-1]  คลิก  แผน  แผน 5 ปี
5 5.1  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [5.1/2-2]  คลิก
5 5.1  ผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลิต (Unit cost)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [5.1/2-3]  คลิก
5 5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะนิติศาสตร์ [5.1/3-1]   คลิก
5 5.1  แผนบริหารความเสี่ยงคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [5.1/3-2]  คลิก
5 5.1  คำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) [5.1/5-1]  คลิก
5 5.1  แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 [5.1/5-2]  คลิก เผยแพร่
5 5.1  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 [5.1/6-1]  คลิก
5 5.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [5.2/1-1]   คลิก
5 5.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [5.2/1-2]  คลิก
5 5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2563  [5.2/1-3]   คลิก
5 5.2  Improvement Plan ประจำปีการศึกษา 2563 [5.2/1-4]  คลิก
5 5.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563  [5.2/2-1]  คลิก
5 5.2 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2564 [5.2/3-1]   2563   2564
5 5.2  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 [5.2/3-2]   คลิก
5 5.2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร [5.2/3-3]  คลิก
5 5.2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [5.2/3-4]  คลิก
5 5.2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการเรียน [5.2/3-5]  คลิก
5 5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564 [5.2/4-1] คลิก
5 5.2 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร [5.2/6-1]   นิติ  อาชญา